Historia Koła Łowieckiego „Ryś” 1924 w Lubawie

Znając swoją przeszłość, można śmiało spoglądać w przyszłość….”

WSTĘP

Odtworzenie historii jednego z najstarszych Kół Łowieckich w Polsce nie było łatwym zadaniem. Niemniej jednak w latach 80-tych podjęła się tego zadania grupa członków naszego Koła, chcąc w ten sposób zapoczątkować prowadzenie kroniki. Poszczególne okresy historii Koła były opracowywane przez powołane do tego zespoły.

Bazą do odtworzenia historii były informacje, które posiadali jej najstarsi członkowie. Często były to informacje z „drugiej ręki”, opowiadane przez ich kolegów, a jak wiadomo czas zaciera fakty i informacje. Dodatkowo sprawy nie ułatwiła wojenna historia Polski, ponieważ zniszczeniu lub zagubieniu uległy wszystkie dokumenty związane z przedwojenną działalnością Klubu. Część członków koła (w tym jego założyciele) zginęli w obozach koncentracyjnych, na froncie lub zostali rozstrzelani przez hitlerowców. Powojenna historia Koła (od 1946 r. )została już opracowana w oparciu o częściowo zachowane z posiedzeń zarządów dokumenty.

To wszystko spowodowało, że lata 1924-1939 w historii naszego Koła zostały streszczone w kilku krótkich zdaniach, podając jedynie rok powstania Koła oraz skład pierwszego Zarządu. Brak było jednak wiarygodnych informacji, które by to potwierdzały. Jedynym dokumentem świadczącym o istnieniu naszego Koła był Plan Łowiecki z 1924 roku, który był w posiadaniu kol. Brunona Groszkowskiego oraz ujęcie nazwy naszego Koła w spisie Stowarzyszeń Łowieckich w Kalendarzu Myśliwskim z 1930 roku.

Czas mijał, nastała doba internetu i natłoku zalewających nas informacji. Stąd pojawiła się myśl, aby wykorzystać to źródło z nadzieją, że znajdują się tam „strzępy” informacji , które pozwolą jeszcze raz powrócić do próby odtworzenia działalności naszego Koła. Czy mi się to chociaż w części udało? Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi i zapraszam wszystkich chętnych do „odkrywania” przedwojennej historii Koła Łowieckiego „Ryś” 1924 w Lubawie.

Jarosław Wiśniewski

ps. przedstawiona historia naszego Koła nie jest „zamkniętą kartą” i może zostać uzupełniana w miarę odkrywania kolejnych faktów i dokumentów, które mam nadzieję leżą na zakurzonych półkach polskich archiwów i czekają na ich znalezienie.

Przedwojenna historia Koła Łowieckiego „Ryś” 1924 w Lubawie

1924-1939

Historia Koła Łowieckiego „Ryś” 1924 w Lubawie sięga roku 1923, kiedy została opracowana „Ustawa Powiatowego Klubu Myśliwych na powiat lubawski” datowana na dzień 25 lipca 1923 roku. Niestety nie można ustalić, kto opracował ten dokument. Prawdopodobnie był to Dr Leon Brasse oraz Władysław Ast, chociaż nie można wykluczyć również udziału innych pasjonatów łowiectwa w tamtym czasie. „Ustawa” na wzór dzisiejszego statutu regulowała zasady działalności „Klubu” i zawierała dodatkowo załączniki: „Regulamin dla członków czynnych” oraz „Regulamin polowań klubowych”.

„Ustawa i Regulaminy” oraz zebranie założycielskie, na którym został wybrany I Zarząd stały się podstawą do rejestracji „Klubu” i zapisania go do rejestru Stowarzyszeń pod numerem 6 w dniu 2 kwietnia 1924 r. Ta data jest do tej pory uznawana za datę powstania Koła Łowieckiego „Ryś„ 1924 w Lubawie (obecna nazwa), którego pierwsza nazwa brzmiała: „Powiatowy Klub Myśliwych na powiat lubawski”. Siedzibą Klubu była Lubawa. Z dokumentów wynika, że sądowej rejestracji naszego Koła dokonał Podsekretarz Sądu Powiatowego w Lubawie – Zieliński. Za zgodność podpisali: Dr. Leon Brasse – Prezes oraz Władysław Ast – sekretarz i skarbnik.

W gazecie „Drwęca” nr 108 z dnia 8 września 1923 r, znajduje się zawiadomienia o zebraniu, które odbędzie się w dniu 14 września w lokalu p. Łukaszewskiego. Dodatkowo zapisane zostało, że „...na porządku dziennym będą bardzo ważne sprawy„. W dwutygodniku łowieckim „Przegląd Myśliwski i Łowiectwo Polskie” nr 20 z listopada 1923 r. na stronie 13 i 14 znajduje się informacja, że w lokalu p. A. Łukaszewskiego odbyło się zebranie, w celu założenia Powiatowego Klubu Myśliwych z siedzibą w Lubawie. Niejaki p. Bielecki odczytał prowizoryczny statut (prawdopodobnie ten opracowany 23 lipca 1923 r.), „…nad którym wywiązała się obszerna  dyskusja”. Na zebraniu do Klubu Myśliwskiego zapisało się 32 członków, którzy dokonali wyboru I Zarządu Klubu. W skład Zarządu weszli: Aleksander Łukaszewski kupiec z Lubawy-  przewodniczący, Mieczysław Graduszewski rolnik ze Złotowa – zastępca przewodniczącego, Władysław Ast kupiec z Lubawy – sekretarz, Alfons Kikul rolnik ze Zwiniarza – zastępca sekretarza, Alojzy Bielecki kupiec z Lubawy – skarbnik. Wybrano również trzech ławników: Władysław Marcinkowski – rolnik z Byszwałdu, Artur Bloch – rolnik z Lubawy, Antoni Lewalski – wicepatron kółek rolniczych ze Złotowa.

Odnalezienie powyższych informacji w „Drwęcy” oraz w „Przeglądzie Myśliwskim…” nr 20 z listopada 1923 sugeruje, że nasze Koło zostało założone właśnie na zebraniu w dniu 14 września 1923 roku na którym dokonano wyboru I Zarządu Klubu.  Dodatkowo w gazecie „Drwęca” nr 66  z dnia 4 czerwca 1935 roku znajduje się informacja z Walnego Zebrania Klubu. W jednym z akapitów napisano: „… świadczy to o sprężystej działalności zarządu z p. dr. Brassem oraz sekretarzem i skarbnikiem w jednej osobie p. Wł. Astem, który swój urząd sprawuje od założenia Klubu tj. 1923 r.”

Za tym, że rokiem założenia Klubu Myśliwskiego w Lubawie jest rok 1923 przemawia również fakt, że w czasopiśmie „Przegląd Myśliwski i Łowiectwo Polskie” nr 2 ze stycznia 1924 r. znajduje się informacja o polowaniu, które odbyło się już w dniu 29 listopada 1923 roku na terenie majątku Byszwałd i Grabowo  dzierżawionego przez Artura Blocha – Członka Klubu Myśliwych z Lubawy. Na 13 strzelb pozyskano 23 zające. Kolejne dwa polowania odbyły się  w dniach 2 i 5 stycznia 1924 roku. Prawdopodobne jest, że dotychczas podawany rok 1924 jako rok założenia wynikał z tego, że dopiero w dniu 2 kwietniu 1924 r. Klub został sądownie zarejestrowany i wpisany do rejestru stowarzyszeń.

Informację o rejestracji Klubu znajduje się w Orędowniku Publicznym -Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 1924 r., pozycja 271. W orędowniku znajduje się również zapis, że w skład Zarządu weszli: Aleksander Łukaszewski z Lubawy, Mieczysław Graduszewski z Złotowa, Władysław Ast z Lubawy i Alfons Kikul z Zwiniarza (skład zarządu podany w „Przeglądzie Myśliwskim i Łowiectwie Polskim” nr 20 z listopada 1923 r. jest szerszy)  Informacja: Lubawa dnia 2 kwietnia 1924 r. – Sąd Powiatowy. Niestety brak jest zapisu o funkcjach jakie piastowali w Zarządzie poszczególni członkowie (jednak dzięki odnalezieniu informacji w „Przeglądzie Myśliwskim…” nr 20 z listopada 1923 r. obecnie funkcje poszczególnych członków I Zarządu są znane). Pomimo faktu, że jedną z osób dokonujących rejestracji Klubu był Dr Leon Brasse – Prezes, to z oficjalnych dokumentów nie wynika, aby wszedł w skład pierwszego Zarządu Klubu. Pojawia się on dopiero w roku 1927.

Kolejna informacja o naszym Kole znajduje się w Orędowniku Publicznym -Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego z dnia 6 września 1924 r., pozycja 489. W orędowniku znajduje się zapis o zmianie w Zarządzie. Zapisano, że: Mieczysław Graduszewski i Alfons Kikul z Zarządu wystąpili, a w ich miejsce wybrano na członków Zarządu: Władysława Marcinkowskiego z Byszwałdu i Wiktora Myszkowskiego z Lubawy. Informacja: Lubawa dnia 21 sierpnia 1924 r. – Sąd Powiatowy.

Następnie na posiedzeniu Zarządu Głównego Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich w dniu 10 listopada 1924 r., któremu przewodniczył p. Juliusz Hrabia Bielski nasze Koło zostało przyjęte w poczet członków Związku Centralnego. Delegatem z Lubawy był p. Robert Zawadzki. Informacja o tym wydarzeniu znajduje się w Łowcu Polskim nr 12, str. 4, Warszawa dn. 1 grudnia 1924 roku.

W „Łowcu” – czasopiśmie Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego (lipiec-sierpień 1926) na stronie 104 jest wzmianka o życzeniach, jakie przesłał Powiatowy Klub Myśliwych z Lubawy dla Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego z okazji jubileuszu 50-cio lecia istnienia.

W czasopiśmie Drwęca z dnia 1 lipca 1926 r (nr 76) znajduje się informacja o zorganizowaniu przez Powiatowy Klub Myśliwych w Lubawie w dniu 4 lipca 1926 r pierwszej „zabawy leśnej” dla myśliwych i sympatyków w Białejgórze. W programie był również koncert na Rynku w Lubawie, a podczas samej zabawy przygrywała orkiestra strażacka z Lidzbarka.

Kolejna informacja o naszym Kole znajduje się w Orędowniku Publicznym -Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego z dnia 29 października 1927 r., pozycja 909. W orędowniku znajduje się zapis o kolejnej zmianie w Zarządzie. Zapisano, że z Zarządu wystąpili: Władysław Marcinkowski, Aleksander Łukaszewski i Wiktor Myszkowski, a w ich miejsce wybrano na członków Zarządu: Dr. Leona Brassego z Lubawy, Juljana Truszczyńskiego z Lubawy i Antoniego Sarnowskiego z Złotowa. Informacja: Lubawa dnia 10 sierpnia 1927 r. – Sąd Powiatowy. Informacja o zmianie w Zarządzie została opublikowana również w czasopiśmie Drwęca w dniu 24 września 1927 r (nr 113).

Informację o naszym Kole znajdujemy również w Poradniku Kalendarz Myśliwski na 1930 rok pod redakcją Juliana Ejsmonda. Na stronie 199 pod poz. 18 w Wykazie Towarzystw i Kół Zrzeszonych w Polskim Związku Stowarzyszeń Łowieckich widnieje: „Powiatowy Klub Myśliwych – Lubawa”.

W dniu 13 marca 1930 roku na mocy Uchwały Zarządu Związku skreślono nasze Koło z listy stowarzyszeń związkowych z powodu zalegania w opłacie składek na rzecz Związku i niereagowanie na żadne wezwania. Informacja o tym fakcie znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich za rok 1930. str. 7. Reaktywacja działalności Klubu nastąpiła w dniu 4 października 1933 r. na Walnym zebraniu, które odbyło się w lokalu p. Asta. Uzupełniono również skład zarządu: Prezes – dr Leona Brasse, sekretarz/skarbnik – Władysław Ast, zastępca – August Maliszewski. Wybrano również trzech ławników: prof. J Drosta, Jana Plitta z Kołodziejk oraz A. Potrykusa z Lubawy. Łowczym wybrano Edwarda Stolę z Kerberowa.

W wydaniach „Drwęcy” z roku 1931 oraz 1932 są dwie wzmianki o polowaniach na zające, które odbyły się na terenie gminy Tuszewo. Organizatorem był dr Brasse. Były to jednak polowania na terenie dzierżawionym prywatnie przez dr Brasse. Informacja z życia Klubu została umieszczona również w Głosie Lubawskim nr 130 z dnia 2 listopada 1935 r. Znajduje się tam wzmianka o organizacji w dniu 3 listopada dnia św. Huberta. Natomiast w wydaniu „Drwęcy” z dnia 9 listopada 1935 r. został umieszczony opis tego wydarzenia. Możemy się z niego dowiedzieć, że odbyła się msza św.,  został przeprowadzony konkurs strzelania do rzutek z dubeltówki oraz do tarczy z wiatrówki przy parku Wolności, a w sali p. Kowalskiego była zabawa do której przygrywała orkiestra wojskowa z Brodnicy.

Jeszcze jedną wzmiankę o działalności naszego Koła znajdujemy w Łowcu Polskim nr 24 z dnia 20 sierpnia 1935 roku za sprawą sprawozdań przygotowywanych przez delegatów powiatowych. Możemy tam przeczytać o tym, że powiat lubawski liczy 126 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 62 747,12 ha w tym właścicieli obszarów 59 oraz dzierżawców obwodów łowieckich 67. możemy też dowiedzieć się, jakie było pozyskanie różnych gatunków zwierzyny w roku sprawozdawczym 1933/34. Dodatkowo znajduje się informacja, że na terenie powiatu lubawskiego znajdują się dwa Kluby myśliwskie: jeden z siedzibą w Nowym Mieście, drugi z siedzibą w Lubawie, a Kluby liczą łącznie 40 członków. Jest również wzmianka, że oba Kluby ściśle współpracują ze sobą oraz z delegatem Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich.

W wydaniach „Drwęcy z lat 1933-1938 znajduje się kilka wzmianek o polowaniach na zające, kuropatwy i kaczki na terenach dzierżawionych zarówno przez Powiatowy Klub Myśliwych z Lubawy jak również prywatnych dzierżawców tj. dr Brasse oraz Henryka Dias z Targowiska. Z informacji dot. polowań wynika, że w tym okresie Klub myśliwych z Lubawy dzierżawił tereny w okolicy Byszwałdu, Kazanic, Sampławy, Grabowa, Białej Góry, Lubawy, Losów i Rożentala.

Polowanie na zające w dniu 17 grudnia 1938 roku zorganizowane przez Klub myśliwych w okolicy Kazanic jest to ostatnią informacją, którą udało się odnaleźć o działalności naszego Koła przed tragicznymi wydarzeniami, które wkrótce miały być udziałem naszego kraju.

Przeszukując archiwa Książnicy Toruńskiej udało się natrafić na jeszcze jedne ślady związane z historią naszego Koła. W Orędownikach Powiatu Lubawskiego za lata 1922-1934, znajdują się wykazy Kart Łowieckich wydawanych myśliwym, jako upoważnienie do wykonywania polowania. Wśród rejestrów wydanych „kart” znajdują się imiona i nazwiska myśliwych z powiatu lubawskiego, którym zostały wydany taki dokument. Rejestry zawierają również zawód danej osoby oraz czas, na jaki została wydana Karta Łowiecka. Oczywiście wśród wielu nazwisk są również nazwiska członków Powiatowego Klubu Myśliwych z Lubawy.

Nadszedł 1 września 1939 roku – nikt nie wyobrażał sobie, że kolejne prawie 6 lat będzie okresem walki o przetrwanie. Czas, w którym legły w gruzach struktury Państwa polskiego, w tym Polskiego Związku Łowieckiego. W związku z tymi wydarzeniami ukazała się w załączniku do ostatniego zeszytu Łowca polskiego nr 17 z dnia 1 września 1939 r „Odezwa” pióra ówczesnego redaktora Walentego Garczyńskiego informująca o konieczności ograniczenia działalności do niezbędnego minimum na czas działań wojennych przez Polski Związek Łowiecki. Przedruk tej Odezwy ukazał się również w Łowcu Polskim nr 1 na m-c Marzec/Kwiecień 1946 r. Na ten tragiczny czas również nasze Koło Łowieckie zostało zmuszone do zawieszenia działalności. Nikt wówczas nawet nie przypuszczał, że na kolejne spotkanie członków Koła trzeba będzie czekać do dnia 18 sierpnia 1946 roku, kiedy to w sali obywatel Żelazny w Lubawie odbyło się pierwsze powojenne zebranie organizacyjne Koła Polskiego Związku Łowieckiego.

Czy polskie łowiectwo byłoby inne gdyby nie wojna? Z pewnością tak. Zwierzostan poniósł ogromne szkody, ale poniesione zostały niepowetowane straty przede wszystkim w ludziach, którzy tworzyli PZŁ. W odniesieniu do naszego Koła należy tu wymienić przede wszystkim stratę dwóch głównych założycieli naszego Koła, którzy dokonali jego rejestracji w 1924 roku tj. Dr Leona Brasse oraz Władysława Asta.

Pierwszy z nich Dr Leon Brasse urodzony w 1898 r. pochodzący z Siedlca pod Wolsztynem (Wielkopolska) rozpoczął praktykę lekarską w Lubawie w 1923 roku. Znany działacz Narodowej Demokracji na Pomorzu, startował w wyborach do sejmu. Aresztowany przez hitlerowców zginął w obozie koncentracyjnym Grössenhain (Niemcy) w 1945 roku.

Drugi z założycieli naszego Koła Władysław Ast urodzony w 1892 roku, znany działacz społeczny ziemi lubawskiej, został zastrzelony w dniu 3 września 1939 roku na dachu swojego domu przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie ukrył się przed Niemcami.

Przedwojenna historia Koła Łowieckiego „Ryś” 1924 w Lubawie została zapisana w oparciu o odszukane oficjalne dokumenty i informacje. Z pewnością są w niej luki, wynikające z bezpowrotnie utraconych podczas wojennej pożogi materiałów lub po prostu z mojego braku szczęścia przy przeglądaniu różnego rodzaju archiwów. Być może wiele informacji z tamtego okresu leży na strychach prywatnych domów, a ich właściciele nawet nie zdają sobie sprawy z posiadania tak ważnych dla historii naszego Koła dokumentów. Wiele wątków historii naszego Klubu pozostaje jeszcze do odkrycia, ale mam nadzieję, że z czasem i inne fakty z przedwojennej działalności ujrzą światło dzienne, czego sobie i pozostałym członkom naszego Koła życzę.

Opracował : Jarosław Wiśniewski

18.08.2017 r.

07.01.2022 r.: aktualizacja Jarosław Wiśniewski: odnalezienie informacji o zebraniu założycielskim w 1923 r. oraz opis pierwszych polowań w listopadzie 1923 oraz styczniu 1924 r.

17.03.2022 r.: aktualizacja Jarosław Wiśniewski: odnalezienie informacji o kilku polowaniach klubowych w latach 1933-1938, Walnym zgromadzeniu z 1933 r. oraz wybranym zarządzie,  walnym zgromadzeniu z 1935 r., organizacji dnia św. Huberta w 1935 r.

22.01.2024 r: aktualizacja Jarosław Wiśniewski: informacja o organizacji „zabawy leśnej”przez Klub oraz polowań na kuropatwy i kaczki w 1924 r., życzenia z 1926 r dla MTŁ

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Powojenna Historia Koła Łowieckiego „Ryś” 1924 w Lubawie

 Po ustaniu zawieruchy wojennej dnia 18 stycznia 1946 roku o godz. 15-tej w Sali obywatelki Żelazny w Lubawie, odbywa się zebranie organizacyjne Koła Polskiego Związku Łowieckiego. Na zebranie stawiło się 20-stu myśliwych. Zebranie prowadził Podłowczy Powiatowy, Józef Przykłota.
Wybrano 1-wszy powojenny Zarząd Koła w następującym składzie:
– Prezes – Jan Skrzoska
– V-ce Prezes – Stefan Gołębiewski
– Sekretarz – Jan Łącki
– Skarbnik – Franciszek Jaroszewski
– Łowczy – Józef Przykłota
– 1-wszy zastępca – Władysław Łaszewski
– 2-gi zastępca – Stanisław Kopistecki

Do Komisji Rewizyjnej wybrano Bernarda Seroczyńskiego, Henryka Diasa, Władysława Truszczyńskiego.
W latach 1945-1952 na tych terenach organizowano wyłącznie polowania prywatne.
29 października 1952 roku powstaje Dekret o Prawie Łowieckim, który likwiduje polowania prywatne i wprowadza obligatoryjny podział kraju na obwody łowieckie oraz przymus prowadzenia racjonalnej gospodarki hodowlanej i użytkowania zwierzyny zgodnie z ustalonymi zasadami. W tym okresie koło liczyło 16 członków i dzierżawiło 3 obwody łowieckie o ogólnej powierzchni 15278 ha. Kołu przewodniczył mu zarząd w składzie:
Prezes – Wincenty Idziak
Łowczy – Józef Przykłota
Sekretarz – Jan Łęcki
Skarbnik – Jan Skrzoska

3 grudnia 1959 roku w związku z nieporozumieniami oraz przejściowymi kłopotami finansowymi Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie rozwiązuje Koło Łowieckie w Lubawie, a już w kilka dni po tej decyzji w dniu 14 grudnia 1959 roku powstaje w jego miejsce Koło „ Ryś” w Rożentalu, które dzierżawi 2 obwody łowieckie. W skład zarządu koła wchodzą :
Prezes – Stanisław Górnowicz
Łowczy – Stanisław Grzonkowski
Sekretarz – Groszkowski Brunon
Skarbnik – Cyryl Kozłowski

Wszystkie składy następnych Zarządów koła przedstawione są chronologicznie w kronice koła. W prawie 100-letniej historii koła przewodniczącymi/prezesami zarządów Koła byli : Aleksander Łukaszewski, dr. Leona Brasse, Skrzoska Jan, Klejna Edward, Idziak Wincenty, Dias Henryk, Górnowicz Stanisław, Dębowski Walenty, Nidzworski Leon, Wiśniewski Kazimierz, Czudec Henryk, Siatkowski Stanisław, Piszczatowski Wojciech oraz obecnie Jarosław Wiśniewski. Natomiast stanowisko łowczego pełnili: Józef Przykłota, Stanisław Grzonkowski, Jan Olech, Edmund Babski oraz obecnie Dawid Nowakowski.

Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć  o łowczym stowarzyszenia Józefie Przykłocie, który w 1984 roku został honorowym członkiem Koła, dożył sędziwego wieku 96 lat i odszedł do krainy wiecznych łowców w roku 1987. Kolejnym zasłużonym członkiem naszego Koła był Stanisław Grzonkowski, który funkcję łowczego pełnił nieprzerwanie przez 50 lat i  odszedł do Krainy Wiecznych Łowów w 2023 r.

W roku 1964 powstały Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody w Targowisku, Mortęgach, Montowie i Tuszewie. W następnych latach rozszerzono działalność LOP na pozostałe szkoły na terenie dzierżawionych obwodów. W roku 1967 nastąpiła zmiana numeracji obwodów łowieckich na 302 i 303, a następnie w roku 1975 na 168 i 169 by kilka lat temu przybrać numerację 330 i 331. W roku 1979 zmieniono nazwę oraz siedzibę na Koło Łowieckie „Ryś” w Lubawie.

Dzierżawione przez Koło obwody to obwody polne, do połowy lat 60. były bardzo dobre rozkłady zajęcze, wynosiły na polowaniach 70-100 sztuk. Były wysokie stany kuropatw i sarny polnej. Od początku lat 70. można zaobserwować systematyczny spadek pogłowia zajęcy, który trwa do dzisiaj. Koło chcąc utrzymać atrakcyjność obwodów, budowało w okolicy Lubawy woliery w celu hodowli bażantów. W latach 1979-1980 wypuściło do łowiska ok. 300 sztuk tych ptaków. Niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowane zimą stulecia 1978-79 powodowały dalszy spadek populacji zwierzyny. Od początku lat 80. zauważa się powolny wzrost pogłowia saren i dzików, natomiast w dalszym ciągu obniżają się stany zajęcy, kuropatw i dzikich kaczek. 13.12.1981 roku ogłoszony został stan wojenny w tym dniu odbywało się polowanie zbiorowe na zające, lisy i kaczki. Polowanie to trwało do godz. 13-tej. Po decyzjach władz, polowania zawieszono na okres 5-miesięcy. Od lat 90-tych w naszym Kole odbywają się grupowe wyjazdy myśliwych w łowisko, celem likwidacji szkodników, które kontynuowane są do dzisiaj. Jako polowania zbiorowe na lisy i szkodniki Łowieckie, systematycznie prowadzone są szkolenia z zakresu zachowania bezpieczeństwa na polowaniach, jak i bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Do tradycji Koła należało organizowane coroczne bale myśliwskie dla rodzin i zaproszonych gości. W Latach 2000 – Koło corocznie prowadzi zasiedlanie obwodów bażantem, prowadzone były również akcje zasiedleń dzikich królików i zajęcy.

W roku 2019 Koło zakupiło działkę o powierzchni 0,37 ha przy lesie Borek. Akt notarialny zakupu podpisali Prezes Koła Jarosław Wiśniewski oraz Łowczy Koła Dawid Nowakowski. W kolejnych dwóch latach wysiłkiem członków Koła została wybudowana wiata myśliwska „Brastówka”. Nazwa upamiętnia naszych założycieli Leona Brasse oraz Władysława Asta.

Obecnie Koło nasze liczy 38 członków w tym, uprawnienia selekcjonerskie posiada 19 myśliwych, gospodarujemy na dwóch obwodach łowieckich o łącznej powierzchni 10 652 ha. 15 grudnia 1993 r. Koło nasze zostało odznaczone Medalem Św. Huberta a 27 listopada 2002 r. Medalem Zasługi Łowieckiej „ZŁOM”, łącznie nasi myśliwi posiadają 40 medali zasługi łowieckiej. Posiada w swoich szeregach 3 strażników łowieckich, sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego, instruktora kynologii myśliwskiej, członka okręgowej kapituły, odznaczeń łowieckich, 2-óch myśliwych po kursach z szacowania szkód łowieckich oraz kilku przygotowywanych do przeprowadzania z oględzin pozyskanej zwierzyny. Corocznie wystawiamy reprezentację Koła w zawodach strzeleckich organizowanych przez Łowczego rejonowego. Zarząd i członkowie Koła biorą aktywny udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie. Koło nasze rozpoczęło aktywną współpracę z okolicznymi szkołami, angażuje się w obchody dożynek gminnych oraz współpracę z rolnikami.

W swoich szeregach mamy członka honorowego: Brunona Groszkowskiego .

Obecnie Kołem kieruje Zarząd w składzie:
Prezes – Jarosław Wiśniewski
Łowczy – Dawid Nowakowski
Podłowczy – Janusz Mierzyński
Sekretarz – Łukasz Niewielski
Skarbnik – Jan Kisiel

Komisję Rewizyjną tworzą:
Przewodniczący –Wojciech Piszczatowski

Członek komisji- Stanisław Sosiński
Członek komisji – Julian Groszkowski
Członek komisji – Franciszek Licznerski